| Chinese | Overview | Clinical Dept. | Diagnostic Dept. | Experts | Education | Clinical Guide |
Beijing Shijitan Hospital, the 9th Clinical Medical College of Peking University
-- Experts --
Internal Medicine
Surgery
Gynecology
Pediatrics
Ophthalmology
Otolaryngology
Neurology and Psychiatry
Oncology
Allergy
Traditional Chinese Medicine
Clinical Diagnostics

       Your Position: English>>Experts
Internal Medicine
   Fang Qiuhong    Jiang Tao
   Lin Xiangchun    Pan Lei
   Peng Jianjun    Wu Jing
   Yang Shuixiang  

Surgery
   Ding Lixiang    Ge Feng
   Hu Zhiqiang    Shen Wenbin
   Wang Jiangning    Zhang Fuxian
   Zhang Nengwei    Zhu Bin

Gynecology
   Li Hongxia

Pediatrics
   Sun Liming

Ophthalmology
   Xiao Lin

Otolaryngology
   Yin Jinshu  

Neurology and Psychiatry
   He Maolin  

Oncology
   Feng Guosheng    Gao Hong
   Li Yanping    Lv Dapeng

Allergy
   Wang Xueyan

Traditional Chinese Medicine
   Feng Xingzhong    Huang Nanbin
   Wang Zhenbiao    Yang Amin

Clinical Diagnostics
   Zhang Man  

Beijing Shijitan Hospital | Copyright © All Rights Reserved